با قدردانی از نقطه نظرات ارزشمند دریافتی از کاربران بزرگوار امیدنگار، ویرایش 1.19.22 امیدنگار با افزایش چشمگیر توامندیها عرضه شد.

برخی موارد اصلی از برتریهای ویرایش جدید نسبت به نسخه‌های پیشین به شرح زیر است:

این نسخه جدید بصورت رایگان به کاربران گرامی خانواده امیدنگار، ارسال میگردد.