برخی اصلاحات جزئی مورد نیاز کاربران در امیدنگار منظور شد

Print

در ادامه پاسخگویی به هر نوع نیاز فنی کاربران برای تولید نقشه‌های کاربردیتر و منظمتر، موارد زیر در نسخه 1.24.02 امیدنگار اصلاح شد:

 

این نسخه جدید بصورت رایگان به کاربران گرامی خانواده امیدنگار، ارسال میگردد.