کاربران گرامی امیدنگار،

قابلیتهای برنامه، بازهم افزایش یافت:

این توانمندی‌های مضاعف در ویرایش جدید امیدنگار نسخه 1.18.09 قابل دستیابی است. این نسخه جدید بصورت رایگان به کاربران گرامی خانواده امیدنگار، ارسال میگردد.