برای مشاهده نقشه نمای هر تیپ ستون سازه، کافی است در پنجره سمت راست با عنوان Details، روی Concrete Column کلیک نمایید. مجموعه نقشه های مربوطه که توسط برنامه تهیه شده، نمایش داده خواهد شد. برای مشاهده نقشه های هر تیپ ستون بتنی، بر روی آن کلیک نمایید. بلافاصله این نقشه ها که شامل یک نمای کامل ستون (Elevation) و مقاطع عرضی آن است، نشان داده می شود. برنامه به طور خودکار برای هر طبقه از هر تیپ ستون، یک مقطع عرضی رسم می کند. نمونه این نقشه ها در زیر ارائه شده است. قابل ذکر اینکه در برنامه قبلا ستون های سازه بر اساس شباهت ابعاد ستون یا آرماتورها به صورت خودکار یا مطابق با تصمیم کاربر (که در راهنمای شروع سریع توضیح داده شد)، تیپ بندی شده اند. بنابر این در این قسمت نقشه نمای هر تیپ ستون بتنی برای تیپ های مختلف تعریف شده در نقشه پلان ستونگذاری، ترسیم و ارائه می گردد.

نرم افزار ترسیم سازه بتنی امید نگار

نکته 1: نام گذاری مقاطع عرضی (Sections) در پنجره Details که فقط به نمایش نقشه ها اختصاص دارد، برای هر ستون به طور مجزا انجام شده است. اما زمانیکه هدف کاربر تولید نقشه های اجرایی و شیت بندی آنها است، یعنی در پنجره Output Sheets، برنامه به طور خودکار نام گذاری کل مقاطع عرضی برای تمامی تیپ های ستونهای سازه را به صورت منظم و متوالی و بدون تکرار، انجام می دهد. ضمن اینکه در این مرحله اگر دو مقطع عرضی از دو تیپ ستون مختلف، شبیه هم باشند، برنامه یک مقطع عرضی یکسان با نامگذاری یکسان، برای آن دو مقطع انتخاب و در نقشه شیت بندی شده جانمایی می‌کند.

نکته 2: حتی اگر ستون بتنی به صورت شیب دار هم باشد، برنامه قابلیت تشخیص شیب آن را بر اساس مدل سازه ای، داشته و رسم دقیق جزئیات اجرایی آن را انجام می‌دهد.

نرم افزار ترسیم سازه بتنی امید نگار - ستون کج

نکته 3: برنامه قابلیت رسم نقشه های اجرایی برای ستونهای بتنی دایروی را نیز دارد. مشاهده نقشه های اجرایی برای این نوع ستون کاملا مشابه آنچه که تا کنون توضیح داده شد، بوده و البته ضوابط آرماتورگذاری ستونهای دایروی به طور خاص برای این نوع ستونها توسط برنامه به طور خودکار رعایت می گردد. نمونه ای از این نقشه ها در ادامه آورده شده است.

نرم افزار ترسیم سازه بتنی امید نگار