برای هر دیوار، یک تیپ در نظر گرفته میشود. هر تیپ دیوار دارای یک نما و چندین مقطع میباشد. تعداد مقاطع با تعداد طبقات تعریف شده برابر است.
برای نمایش جزئیات نما و مقطع مربوط به هر دیوار، کافی است در پنجره Details بر روی گزینه Concrete Wall کلیک کنید. تمامی تیپ های دیوار بتنی در کل سازه به صورت پیوسته و با ترتیب نامگذاری شده، برای نمایش به کاربر ارائه می گردد.
درصورت نیاز به ویرایش دیوار برشی تولید شده از داده‌های مدل ETABS، بعد از انتخاب دیوار مورد نظر در پنجره Details، از ترکیب کلید‌های Ctrl+D استفاده کنید. و یا بر روی دکمه  در پایین پنجره Details کلیک کنید. 

نرم افزار ترسیم سازه بتنی امید نگار