به ازای هر تیپ تیر بتنی که در نقشه پلان تیرریزی نشان داده شده است، برنامه یک نمای کامل از آن رسم می کند. کافی است در پنجره Details روی گزینه Concrete Beams کلیک کنید. تمامی تیپ های تیر بتنی در کل سازه به صورت پیوسته و با ترتیب نامگذاری شده، برای نمایش به کاربر ارائه می گردد. برای تفکیک تیرهای هر طبقه، رقم نخست تیپ تیر، نشانگر طبقه ای است که آن تیپ تیر در آن طبقه واقع شده است. مثلا تیر تیپ B-203 در طبقه دوم واقع است.

 

با دوبار کلیک بر روی نام هر تیپ تیر، دو نقشه جزئیات نمایش داده می شود. نخست، نمای کامل آن تیپ تیر بتنی است (Elevation) و دوم، یک مقطع عرضی از تیر بتنی است (Section 1) که توسط برنامه برای آخرین دهانه آن تیر، رسم شده است. برنامه می تواند بنا بر خواست کاربر، هر تعداد بیشتری از مقاطع  عرضی را در هر موقعیت دلخواه، رسم کند. این کار در منوی Edit  و در آیتم Edit Detail انجام می شود که در نحوه انجام آن در توضیح منوهای برنامه، ارائه شده است. 

به عنوان نمونه، برای تیپ تیر B-222 نمای کامل تولید شده توسط برنامه نشان داده شده است. به طوریکه قابل مشاهده است، تمامی جزئیات مورد نیاز همچون آرماتورهای طولی ممتد و تقویتی، آرماتورهای عرضی در بخشهای مختلف تیر، نامگذاری محورهای ستونهای متقاطع با تیر، ابعاد تیر و سایر اطلاعات طبق استانداردهای نقشه کشی، توسط برنامه به طور خودکار رسم می گردد. قطر، فاصله و طول میلگردها، ابعاد تیر در هر دهانه، مقیاسهای انتخابی برای نقشه و ابعاد ستونها با رعایت مقیاس رسم می شود. هرگونه تفاوت در ابعاد تیر بین دهانه های متوالی، با رعایت مقیاس در نقشه نشان داده می شود. موقعیت های مناسب برای قطع یا خم آرماتورهای طولی به صورت بهینه توسط برنامه منظور شده و تمامی اطلاعات آن در نقشه های اجرایی ارائه می گردد.

نرم افزار ترسیم سازه بتنی امید نگار

نرم افزار ترسیم سازه بتنی امید نگار